Obchodné podmienky spoločnosti IT-Solutions4You s.r.o.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti
IT-Solutions4You s.r.o.
so sídlom Františkánske námestie č.5
080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO: 36742503
DIČ: 2022326383
IČ DPH: SK 2022326383
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 18343/P

(ďalej len „Predávajúci“)

a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci“)

pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.its4you.sk
Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.
Tovarom sa rozumie všetok software (licencie) ponúkaný na internetovej stránke www.its4you.sk a ktorý je distribuovaný výhradne na emailovú adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu.

Článok 2
Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie registračného formulára. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme.
Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, IČ DPH, emailová adresa
Názov tovaru alebo tiež jeho popis
Množstvo objednávaného tovaru
Cena bez DPH
Ak objednávka nebude obsahovať tieto podstatné náležitosti je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takomto prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky.

Článok 3
Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu a to bez akýchkoľvek storno poplatkov. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

Článok 4
Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci si vyžaduje platbu vopred. Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom, kreditnou kartou alebo prostredníctvom PayPal účtu. Pri bankovom prevode je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet IT-Solutions4You s.r.o.:

Tatra banka: 2622088421/1100
VS: č. objednávky
KS: 0308

Článok 5
Dodacie podmienky

Tovar je dodaný elektronickou formou na emailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke. Za dodanie tovaru sa považuje odoslanie licencie (prípadne plnej verzie programu či inštrukcií vrátane prístupových údajov potrebných k stiahnutiu plnej verzie programu) na uvedenú emailovú adresu. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú dodané v čo najkratšom termíne, ak je to možné aj okamžite. Pri väčšom odbere môže byť Kupujúcemu poskytnutá zľava.
Vlastnícke právo k tovaru (licencii) prechádza na Kupujúceho, po zaplatení kúpnej ceny, odoslaním tovaru (licencie) na emailovú adresu uvedenú v elektronickej objednávke.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Článok 7
Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe obchodných podmienok určených Predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
Tieto obchodné podmienky rozširujú Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania súborov cookie.

Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.