Ako nainštalovať Vtiger CRM Open Source

Vtiger CRM je bezplatný a otvorený softvér na “správu vzťahov so zákazníkmi” vhodný pre Vaše podnikanie. Je špeciálne navrhnutý pre jednoduché používanie, ktoré umožňuje majiteľom firiem spolupracovať a automatizovať skúsenosti so zákazníkmi v priebehu celého procesu. Vtiger CRM umožňuje predajným, podporným a marketingovým tímom spolupracovať a merateľne zlepšovať pohľad zákazníkov na Vašu firmu.

Vlastnosti Vtiger CRM

  • Prístup k dátam na základe rolí.
  • Množstvo pluginov na rozšírenie základnej funkcionality.
  • Automatizovanie podpory pomocou zákazníckeho portálu a zákazníckych tiketov.
  • Automatické procesy, úlohy a projektové riadenie.
  • Možnosť importovať a exportovať údaje pomocou CSV subormy.
  • Prispôsobiteľný dashboard (domovská obrazovka) pre každého užívateľa.

V tomto článku sa dočítate ako nainštalovať Vtiger CRM na Ubuntu.

Čo sa dozviete na tejto stránke?

Čo treba na začiatok
Ako začať
Inštalácia LAMP Servera
Nastavenie databázy
Inštalácia Vtiger CRM
Nastavenie Apache pre Vtiger CRM
Ako spustiť Cron
Dokončenie Vtiger inštalácie

Čo treba na začiatok

  • Server s nainštalovaným Unix-om v našej ukážke budeme pracovať s Ubuntu 18.04
  • Adresu do Vášho servera (príklad 192.168.0.103)
  • Root prístup do Vášho servera

Ako začať

Pred tým ako začnete s inštaláciou je potrebné updatovať svoj systém. Update vykonáte s následujúcimi príkazmi:

apt-get update -y
apt-get upgrade -y

Odporúčam Vám po update tiež reštartovať server aby sa zmeny prejavili.

Inštalácia LAMP Servera

LAMP je skratka pre sadu nástrojov Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python

Vtiger CRM je webová služba, ktorá potrebuje webový server. Je vytvorená v PHP jazyku a pozrebuje MariaDB (databázu) na ukladanie a prácu s dátami. V prvom rade budete potrebovať nainštalovať Apache, MariaDB, PHP a dalšie PHP moduly potrebné na správne fungovanie Vtiger-a na svoj server. Rýchlo ich nainštalujete nasledujúcim príkazom:

apt-get install apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.2 php7.2 php7.2-cli php7.2-mysql php7.2-common php7.2-zip php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-curl php7.2-soap php7.2-gd php7.2-xml php7.2-intl php7.2-ldap php7.2-imap unzip wget -y

Ak ste balíky nainštalovali, potrebujete teraz nastaviť PHP parametre. Vykonáte to otvorením php.ini v textovom editore (napr. nano, vi, vim) a vykonaním zmien.

Súbor otvoríte:

nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Následne treba nastaviť nasledujúce parametre, pre správne fungovanie Vtiger CRM:

file_uploads = on
upload_max_filesize = 5M
display_errors = on
sql.safe_mode = off
max_input_vars = 10000
max_execution_time = 600
memory_limit = 512M
post_max_size = 128M
max_input_time = 120
upload_max_size = 5M
register_globals = Off
output_buffering= On
error_reporting = E_WARNING & ~E_NOTICE
allow_call_time_reference = On
log_errors = Off
short_open_tag= On
suhosin.simulation = on
extension=php_gd2.dll
extension=php_imap.dll
extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqli.dll
extension=php_mbstring.dll

Uložte a zavrite súbor (pre nano Ctrl+X a vyberte Y).

Následne spustite Apache a MariaDB a povoľte boot s následujúcimi príkazmi:

systemctl start apache2
systemctl start mariadb
systemctl enable apache2
systemctl enable mariadb

Nastavenie databázy

Štandardne je MariaDB nie celkom zabezpečená. Preto Vám ju odporúčame zabezpečiť. Vykonaním nasledujúceho skriptu:

mysql_secure_installation

Tento skript(príkaz) zmení Vaše root heslo, odstráni neznámych userov a zakáže vzdialený root prístup:

Enter current password for root (enter for none):
Set root password? [Y/n]: N
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

Keď už ste si zabezpečili MariaDB, priháste sa do MariaDB príkazom:

mysql -u root -p


Zadajte svoje root heslo.

Teraz je na rade vytvorenie databázy a databázového usera (neodporúčame používate root usera pre Vtiger ani inú službu):

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE vtigerdb;
MariaDB [(none)]> CREATE USER ‚vtiger’@’localhost‘ IDENTIFIED BY ‚password‘;

Nastavíme grant práva a heslo na novú Vtiger databázu:

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON vtigerdb.* TO ‚vtiger’@’localhost‘ IDENTIFIED BY ‚<strong>vašeheslo</strong>‘ WITH GRANT OPTION;

Nahraďte „vašeheslo“ vlastným bezpečným heslo. Teraz upravíme databázu:

MariaDB [(none)]> ALTER DATABASE vtigerdb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Tiez odporúčame skontrolovať respektíve nastaviť sql mode.

SET GLOBAL sql_mode = ;
SET SESSION sql_mode = ;

Nakoniec, aplikujeme práva a odhlásime sa z MariaDB:

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
MariaDB [(none)]> exit;

Inštalácia Vtiger CRM

V prvom rade Vám treba stiahnuť aktuálnu verziu Vtigera. Môžete ju stiahnuť na nasledujúcej linke: https://www.vtiger.com/open-source-crm/download-open-source
Po stiahnutí je potrebné tento súbor rozbaliť:

tar -xvzf vtigercrm.tar.gz

Presuňte rozbalený adresár do Apache web root priečinka a nastavte správne práva:

cp -r vtigercrm /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/vtigercrm
cd /var/www/html/vtigercrm/
find -type d -exec chmod 755 {} \;
chmod 775 backup/
chmod -R 775 cache/
chmod -R 775 cron/
chmod 775 install/
chmod -R 775 languages/
chmod -R 775 layouts/v7/modules/
chmod 775 logs/
chmod -R 775 modules/
chmod 775 storage/
chmod -R 775 test/
chmod -R 775 user_privileges/
find -type f -exec chmod 644 {} \;
chmod 664 config.inc.php
chmod 664 install.php
chmod 664 parent_tabdata.php
chmod 664 tabdata.php
chmod 664 user_privileges/audit_trail.php
chmod 664 user_privileges/default_module_view.php
chmod 664 user_privileges/enable_backup.php

Po nastavení práv môžeme pokračovať k spusteniu Apache servera.

Nastavenie Apache pre Vtiger CRM

Potrebujeme vytvoriť Apache virtuálny host súbor pre Vtiger CRM. Vytvoriť ho môžete nasledujúcim príkazom:

nano /etc/apache2/sites-available/vtigercrm.conf

Pridajte nasledujúce riadky:

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@example.com
ServerName example.com
DocumentRoot /var/www/html/vtigercrm/

<Directory /var/www/html/vtigercrm/>
Options FollowSymlinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

ErrorLog /var/log/apache2/vtigercrm_error.log
CustomLog /var/log/apache2/vtigercrm_access.log combined
</VirtualHost>

example.com nahraďte svojou doménou. Uložte a zavrite súbor.
Následne vypnite defaultny Apache virtual host súbor a zapnite svoj nový Vtiger virtual host subor následujúcim príkazom:

a2ensite vtigercrm
a2dissite 000-default

Povoľte Apachu rewrite modul a restartujte Apache:

a2enmod rewrite
systemctl restart apache2

Na záver môžete skontrolovať, či Apache beží v poriadku:

systemctl status apache2

Ako spustiť Cron

Cron je softwarový démon, ktorý v operačných systémoch automaticky spúšta v určitý čas nejaký príkaz resp. proces (skript, program apod.). Cron je dôležitý pre automatické funkcie Vtiger CRM (Workflowy).
Otvorte Cronový subor príkazom

crontab -e

V novej inštalácií bude tento súbor obsahovať len popis, bez spustených cronov.
Ako vyzerá záznam Cron-u:

* * * * * cesta-k-sh cesta-k-príkazu-ktorý-sa-má-vykonať
- - - - -
| | | | |
| | | | ----- Deň v týždni (0 - 7) (Nedeľa = 0 alebo 7)
| | | ------- Mesiac (1 - 12)
| | --------- Deň v mesiaci (1 - 31)
| ----------- Hodiny (0 - 23)
------------- Minúty (0 - 59) (Neodporúča sa pre Vtiger používať Cron častejšie ako každých 15 minút)

Na koniec súboru pridajte Cron záznam v tvare napríklad:

0 15 30 45 * * * * /bin/sh /var/www/html/vtigercrm/cron/vtigercron.sh

Dokončenie Vtiger inštalácie

Otvorte v prehliadači http://vasadomena.sk. Mali by ste byť presmerovaný na inštalačnú stránku Vtiger.
Kliknite na Install.

Inštalácia Vtiger CRM

Akceptujte Vtiger Open Source CRM licenčné podmienky.

Inštalácia Vtiger CRM

Skontrolujte inštalačné požiadavky a kliknite na Next.

Inštalácia Vtiger CRM

Next, provide your database name, database username, password, admin username and password. Then, click on the Next button.
V prvej časti potrebujete zadať názov databázy, databázového usera a jeho heslo.
Vybrať si menu.
A nastaviť admin usera pre svoj Vtiger CRM.
Po vyplnení požadovaných údajov kliknite na Next.

Inštalácia Vtiger CRM

Vyberte si odvetvie svojho podnikania a kliknite na Next
(ak svoje odvetvie nenájdete môžete si vybrať akékoľvek – nemá to vplyv na funkcionalitu Vtiger CRM)

Inštalácia Vtiger CRM

Nakoniec si vyberiete moduly, ktoré chcete vo Vtiger CRM využívať a dokončíte nastavenie stlačením na Next.
(Toto nastavenie môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v nastaveniach Vtiger CRM)

Inštalácia Vtiger CRM

Po úspešnej inštalácií sa dostanete do svojho Vtiger CRM.

Inštalácia Vtiger CRM

Zdá sa Vám to zdĺhavé alebo komplikované?

Nemáte na to čas alebo sa Vám to nechce robiť?

Alebo využite náš optimalizovný hosting

Share this post

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


Za účelom čo najlepšieho využitia našich webových stránok používame cookies. Aby sme neporušili platné zákony, požadujeme váš výslovný súhlas.